Vietnam  Việt

Standard   /   Mobile

  Get our toolbar!Diện tích

  Energy Units
Năng lượng
  Flowrate Units
Lưu lượng
  Force Units
Force (vật lý)
             
Length Units
Chiều dài
  Mass Units
Thánh Lễ
  Power Units
Điện
  Pressure Units
Áp lực
             
Temperature Units
Nhiệt độ
  Velocity Units
Vận tốc
  Volume Units
Khối lượng
 
App
             
English  Français  Español  Português  Deutsch  русский  中国的  日本人

Conversion of cooking measures  Conversion of apothecary units  Conversion of league units  Conversion of Internet reach statistics  Conversion of ancient Roman units  Conversion of ancient Greek units  Conversion of currencies  Author's articles regarding History, Education and Information Technology  Great Battles of History


 

Trong  

Trong  
Trong  

Trong  
Trong  

Trong  
Trong  

Trong  
Trong  

Trong  

 

 
> 

Chuyển đổi Bảng

 Vành đai

Hệ thống số liệu  Đế quốc
 1 cm vuông  100 mm vuông  0,001076391 feet vuông
 1 mét vuông  10.000 cm vuông  1,19599004630 vuông sân
 1 ha  10.000 mét vuông  2,47105381467 mẫu Anh
 1 km vuông  100 ha  0,38610215854 dặm vuông
 Đế quốc Hệ thống số liệu
 1 inch vuông  6,4516 cm vuông
 1 foot vuông  144 inch vuông  0,09290303999 mét vuông
 1 vuông sân  9 feet vuông  0.83612736 mét vuông
 1 acre  4.840 mét vuông  4046.8564224 mét vuông
 1 dặm vuông  640 mẫu Anh  2,589988110336 km vuông

 

 Chiều dài

Hệ thống số liệu  Đế quốc
 1 mm  0,03937007874 inch
 1 cm  10 mm  0,3937007874 inch
 1 mét  100 cm  1,09361329833 sân
 1 km  1.000 mét  0,62137119223 dặm
 Đế quốc Hệ thống số liệu
 1 inch  2,54 cm
 1 foot  12 inch  0,3048 mét
 1 sân  3 feet  0,9144 mét
 1 mile  1760 yards  1.609344 km

 

 Trọng lượng
Hệ thống số liệu  Đế quốc
 1 gram  1000 milligram  0,03527399072 ounce
 1 kg  1000 gram  £ 2,20458553791
 1 tấn  1.000 kg  0,98418997228 tấn
 Đế quốc Hệ thống số liệu
 1 ounce  28,3495 gram
 £ 1  16 ounces  0,4536 kg
 1 hundredweight  £ 112  50,8032 kg
 1 tấn  1.016064 tấn

 

 Khối lượng

Hệ thống số liệu  Đế quốc
 1 cubic centimeter  0,06102361003 khối inch
 1 khối decimeter  1000 phân khối  0,03531458914 khối chân
 1 mét khối  1.000 khối decimeters  1,30794774594 khối sân
 1 lít  1 khối decimeter  1,75975011548 pint
 1 hectoliter  100 lít  21,9968764435 gallon
 Đế quốc Hệ thống số liệu
 1 inch khối  16,3871 khối cm
 1 foot khối  1.728 khối inch  0,0283169088 mét khối
 1 fluid ounce  28.413125 mililít
 1 pint  20 fluid ounces  0.5682625 lít
 1 gallon  8 pints  4,5461 lít
 

 

đo băng feet và inch cm
   
4' 0" 121.92
4' 1" 124.46
4' 2" 127.00
4' 3" 129.54
4' 4" 132.08
4' 5" 134.62
4' 6" 137.16
4' 7" 139.70
4' 8" 142.24
4' 9" 144.78
4' 10" 147.32
4' 11" 149.86
5' 0" 152.40
5' 1" 154.94
5' 2" 157.48
5' 3" 160.02
5' 4" 162.56
5' 5" 165.10
5' 6" 167.64
5' 7" 170.18
5' 8" 172.72
5' 9" 175.26
5' 10" 177.80
5' 11" 180.34
6' 0" 182.88
6' 1" 185.42
6' 2" 187.96
6' 3" 190.50
6' 4" 193.04
6' 5" 195.58
6' 6" 198.12
6' 7" 200.66
6' 8" 203.20

 

 

 


Articles    Footnotes' Methodology    Great Battles of History    |    About   |Contact

Online conversion of measure units - ImperialToMetric.com

Các bảng chuyển đổi và kết quả được công bố trên trang web này cho mục đích thông tin.
Xin vui lòng liên lạc với webmaster nếu bạn thấy một lỗi để chúng tôi có thể sửa chữa lỗi bất kỳ báo cáo.

ImperialToMetric.com Digital Converter ©MMXIX
Robert Radford
, M.A.