Vietnam 

Chuyển đổi đơn vị đo lường hệ anh và hệ mét

Standard   /   Mobile

 Diện tích

  Energy Units
Năng lượng
  Flowrate Units
Lưu lượng
  Force Units
Force (vật lý)
             
Length Units
Chiều dài
  Mass Units
Thánh Lễ
  Power Units
Điện
  Pressure Units
Áp lực
             

  Velocity Units
Vận tốc
  Volume Units
Khối lượng
 
App
             

                                                 

 

Trong  

Trong  

Trong  

Trong  

Trong  

Trong  

Trong  

Trong  

Trong  

Trong  
 


Chuyển đổi Bảng

 Vành đai

Hệ thống số liệu  Đế quốc
 1 cm vuông  100 mm vuông  0,001076391 feet vuông
 1 mét vuông  10.000 cm vuông  1,19599004630 vuông sân
 1 ha  10.000 mét vuông  2,47105381467 mẫu Anh
 1 km vuông  100 ha  0,38610215854 dặm vuông
 Đế quốc Hệ thống số liệu
 1 inch vuông  6,4516 cm vuông
 1 foot vuông  144 inch vuông  0,09290303999 mét vuông
 1 vuông sân  9 feet vuông  0.83612736 mét vuông
 1 acre  4.840 mét vuông  4046.8564224 mét vuông
 1 dặm vuông  640 mẫu Anh  2,589988110336 km vuông

 

 Chiều dài

Hệ thống số liệu  Đế quốc
 1 mm  0,03937007874 inch
 1 cm  10 mm  0,3937007874 inch
 1 mét  100 cm  1,09361329833 sân
 1 km  1.000 mét  0,62137119223 dặm
 Đế quốc Hệ thống số liệu
 1 inch  2,54 cm
 1 foot  12 inch  0,3048 mét
 1 sân  3 feet  0,9144 mét
 1 mile  1760 yards  1.609344 km

 

 Trọng lượng
Hệ thống số liệu  Đế quốc
 1 gram  1000 milligram  0,03527399072 ounce
 1 kg  1000 gram  £ 2,20458553791
 1 tấn  1.000 kg  0,98418997228 tấn
 Đế quốc Hệ thống số liệu
 1 ounce  28,3495 gram
 £ 1  16 ounces  0,4536 kg
 1 hundredweight  £ 112  50,8032 kg
 1 tấn  1.016064 tấn

 

 Khối lượng

Hệ thống số liệu  Đế quốc
 1 cubic centimeter  0,06102361003 khối inch
 1 khối decimeter  1000 phân khối  0,03531458914 khối chân
 1 mét khối  1.000 khối decimeters  1,30794774594 khối sân
 1 lít  1 khối decimeter  1,75975011548 pint
 1 hectoliter  100 lít  21,9968764435 gallon
 Đế quốc Hệ thống số liệu
 1 inch khối  16,3871 khối cm
 1 foot khối  1.728 khối inch  0,0283169088 mét khối
 1 fluid ounce  28.413125 mililít
 1 pint  20 fluid ounces  0.5682625 lít
 1 gallon  8 pints  4,5461 lít
 


Một vài sự thật về hệ thống số liệu


Trong cuộc Cách mạng Pháp, nhiều người ở Pháp nhận ra rằng nhiều thước đo địa phương và hệ thống đo lường trọng lượng của họ đã lỗi thời, cần được thay đổi và - lý tưởng là - phải thống nhất. Đó chính xác là những gì Charles Maurice de Talleyrand muốn thực hiện: một sự thay đổi căn bản về cách thức đo lường các đơn vị. Năm 1790, ông đề xuất với Quốc hội Pháp về việc phát triển một hệ thống mới. Các quốc gia khác cũng được yêu cầu hợp tác. Dù vậy, Vương quốc Anh không muốn liên quan đến việc tạo ra một hệ thống đo lường mới.

Năm 1791, Viện Hàn lâm Khoa học Pháp quyết định thành lập một ủy ban và một trong những cách triển khai của nó là định nghĩa tiêu chuẩn về chiều dài dựa trên kích thước của Trái đất. Chiều dài bây giờ sẽ được xác định thông qua mét, sẽ bằng 1/10 000 000 chiều dài của cung kinh tuyến từ xích đạo đến cực bắc.

Hệ thống số liệu tuân theo một mẫu là số thập phân: các đơn vị có thể dễ dàng bị chia hoặc nhân với số nguyên của lũy thừa mười. Ví dụ, 1/10 mét là decimet (0,1 mét), 1/100 mét là centimet (0,01 mét) và 1/1000 mét là milimet (0,001 mét). Héc-tô-mét là 100 mét và ki-lô-mét là 1000 mét.

Hệ thống đơn vị quốc tế (SI) hiện bao gồm bảy đơn vị cơ sở hoặc, nếu bạn thích, là các hằng số vật lý. Mét (chiều dài), kilôgam (khối lượng), ampe (dòng điện), mol (lượng chất), kelvin (nhiệt độ), candela (cường độ ánh sáng) và giây (thời gian). SI luôn thích ứng với các công nghệ mới và nhu cầu chính xác nhất có thể.

Do đó, trong SI, mét được định nghĩa là 1/299 792 458 khoảng cách ánh sáng có thể truyền đi trong một giây. Đối với kilôgam, ban đầu được định nghĩa là khối lượng của một decimet khối nước ở 4 độ C, giờ đây nó được định nghĩa bằng SI thông qua hằng số Planck.

Năm 1975, Đạo luật Chuyển đổi Hệ mét của Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng hệ thống mét là hệ thống thích hợp hơn cho các trọng số và thước đo nhưng nó không đình chỉ việc sử dụng các đơn vị khác trong nước. Cho đến ngày nay, Hoa Kỳ không sử dụng hệ thống mét trên quy mô rộng.


Robert Radford, M.A. (Quebec, Canada) © MMXXII